Zatrudnienie emeryta — obowiązki i ulgi dla pracodawcy

Zatrudnienie emeryta
Zatrudnienie emeryta

Praca na emeryturze staje się zjawiskiem coraz mniej zaskakującym. Z danych ZUS z 2019 roku wynika, że cztery uprzednie lata przyniosły wzrost pracujących emerytów aż o 30% w stosunku do lat wcześniejszych.

Liczby te będą rosły i to nie tylko z powodu coraz niższych emerytur i konieczności dopięcia domowego budżetu. Dlaczego jeszcze emeryci pracują i jakie są przepisy dotyczące ich zatrudnienia?

W lepszym zdrowiu praca wre

Niewątpliwie niskie emerytury skłaniają do podjęcia dodatkowej aktywności zarobkowej, ale nie tylko. Współczesne czasy wiążą się z wydłużeniem wieku życia, co wynika ze znacznie lepszego zdrowia, jakim się teraz cieszymy. Bardziej rozwinięta opieka medyczna, ale też większa świadomość czynników prozdrowotnych dotyczących sposobu odżywiania czy wartości ćwiczeń fizycznych, przyczyniają się do tego, że jesteśmy zdrowi.

A jak zdrowi to i wydolniejsi, w związku z czym czujemy się na siłach i chcemy pracować. Pracodawcy natomiast coraz częściej chcą zatrudniać emerytów, ponieważ doceniają ich doświadczenie, ale też muszą wypełnić braki kadrowe wynikające z demograficznego niżu.

Co należy zrobić?

Zarówno pracodawca, jak i pracujący mają obowiązek zgłoszenia w ZUS faktu podjęcia pracy zarobkowej, wysokości przychodu, a sam emeryt po upływie roku kalendarzowego zobowiązany jest zgłosić wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dotyczy to osób na emeryturze wcześniejszej, podobnie jak tych, którzy pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Emeryci z tego obowiązku zwolnieni są, jeśli wiek emerytalny osiągnęli przed podjęciem działalności.

Pracodawca dokonuje zgłoszenia takiego pracownika poprzez druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Jest na to 7 dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia umowy. Co ważne, przypadku emerytury wcześniejszej dorabianie łączy się ze zmniejszeniem czy nawet zawieszeniem świadczenia emerytalnego pobieranego z ZUS. Po uzyskaniu ustawowego wieku emerytalnego tak się nie dzieje.

Rodzaj umowy a składki

Dla pracodawcy zatrudnienie emeryta wiąże się z obowiązkami, które wynikają z każdego innego nawiązania stosunku pracy. Zatrudnienie emeryta lub rencisty na umowę o pracę oznacza konieczność odprowadzania składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych. W przypadku emerytów i rencistów nie opłaca się składek na Fundusz Pracy ani na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku umowy zlecenie, jeśli stanowi ona jedyny tytuł ubezpieczeń, składki emerytalne, wypadkowe, rentowe i zdrowotne nadal są obowiązkowe, natomiast dobrowolna dla osoby zatrudnionej jest składka chorobowa. W przypadku, gdy emeryt lub rencista posiada jeszcze inny tytuł ubezpieczeń np. umowę o pracę, obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Umowa o dzieło z emerytem lub rencistą zwalnia z opłacania składek ZUS. Tutaj jedynie odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy. Ten rodzaj umowy nie tylko zwalnia ze składek, ale też z konieczności informowania ZUS o fakcie podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo niezależnie od wysokości pobieranego wynagrodzenia, nie zmniejsza to pobieranego świadczenia emerytalnego.