Zakład opiekuńczo-leczniczy

Photo of professional healthcare and support at nursing home

Osoby, które z racji swojego stanu zdrowia wymagają stałej opieki medycznej, ale nie w formie pobytu w szpitalu, mogą starać się o skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego. W placówkach tych możliwe jest znalezienie właściwej pomocy w dojściu do zdrowia i przejściu procesu rehabilitacji.  Jak zatem można otrzymać skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego?

Zakłady opiekuńczo – lecznicze.

Na początku warto zapoznać się z ofertą usług, które są dostępne w ramach zakładów opiekuńczo – leczniczych. Instytucje te zostały stworzone przede wszystkim do niesienia wsparcia osobom, które wymagają całodobowej opieki medycznej, ale nie poprzez hospitalizację.  Tym samym w ramach zakładów możliwe jest korzystanie z pielęgnacji oraz rehabilitacji pacjentów. Podstawą do tego by otrzymać skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego jest wniosek złożony przez lekarza. Może to być zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i lekarz prowadzący w szpitalu.

Zakłady opiekuńczo – lecznicze są prowadzone zarówno przez podmioty prywatne, jak i w oparciu o środki publiczne. O ile w tym pierwszym przypadku można założyć, że posiadając odpowiednie zasoby pieniężne znalezienie miejsca nie będzie problemem, to w celu przyjęcia, w zakładach prowadzonych przez jednostki publiczne konieczne jest spełnienie szczegółowych warunków. Tym samym przyjęcie do zakładu opiekuńczo – leczniczego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkowane tym, że pacjent znajduje się w stanie zdrowia, które ujęte w skali  Barthel znajduje się poniżej 40 punktów. W przypadku, gdy norma ta nie jest spełniona przyjęcie do zakładu opiekuńczo – leczniczego odbywa się na koszt pacjenta.

Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego?

Ścieżka, jaką musi przejść pacjent, by uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego została szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno –opiekuńczych. Pierwszym krokiem, jest złożenie wniosku do lekarza o skierowanie do takiej jednostki. Załącznikiem do tego podania jest wywiad pielęgniarski, który zawiera szczegółowy opis potrzeb wnioskodawcy w zakresie odżywiania, stanu zdrowia i higieny osobistej. Kolejnym uzupełnieniem wniosku jest zaświadczenie lekarskie, które obejmuje jasne wskazanie o konieczności skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego.

Po uzyskaniu skierowania, należy do niego dołączyć dokument poświadczający wysokość osiąganego dochodu. Z tak przygotowaną dokumentacją należy udać się do wybranego zakładu opiekuńczo – leczniczego.  Listę tego typu jednostek można uzyskać od właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

O przyjęciu osoby posiadającej skierowanie do zakładu opiekuńczo –leczniczego ostateczną decyzję podejmuje:

– w przypadku gdy jest to zakład niepubliczny – kierownik i główny lekarz danej placówki,

– w przypadku zakładów publicznych – samorząd, który jest organem założycielskim dla danego zakładu.

Odpłatność za pobyt w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo – leczniczym nie mogą przekroczyć 70% miesięcznego dochodu pacjenta. Przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 250% najniższej emerytury tj. 2 206,40 zł. Trzeba tu zaznaczyć, że od 1 marca 2017 kwota najniższej emerytury będzie wynosiła 1 000,00 zł. tym samym 250% tej kwoty to  2 500,00 zł. Oczywiście płatności może przejąć na siebie rodzina pacjenta.