Domy pomoc społecznej

Couple Playing Dominoes At Day Care Centre

Życie pisze różne scenariusze, nie zawsze zgodne z tym, co sobie założyliśmy. W sytuacjach, kiedy najbliżsi nie są w stanie pomóc, a sytuacja zdrowotna i finansowa zaczyna wymykać się spod kontroli warto pomyśleć o możliwości, jaką daje dom pomocy społecznej.

Domy Pomocy Społecznej.

W przypadkach, kiedy brak jest możliwości zapewnienia pomocy w jakikolwiek inny sposób, osoby wymagające stałej opieki mają możliwość ubieganie się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Są to instytucje działające w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie usług w zakresie świadczeń bytowych, opiekuńczych, a także edukacyjnych, które mają być w miarę możliwości dostosowane do potrzeb osób objętych taką pomocą. Zgodnie z przepisami organizacja i wszelkie usługi, które są zapewnianie w domach pomocy społecznej muszą dawać znajdującym się tam podopiecznym poczucie godności, intymności oraz bezpieczeństwa.

Domy pomocy społecznej zostały podzielone zgodnie z specyfiką potrzeb mieszkańców. Pozwala to nie tylko na wyższy standard usług skierowanych do konkretnej grupy podopiecznych, ale także zapewnia komfort mieszkańcom takiego ośrodka. Można wyróżnić poniższe typy domów pomocy społecznej:

  • dla osób starszych,
  • dla chorych przewlekle,
  • dla chorych psychicznie,
  • dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych,
  • dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci oraz młodzieży,
  • dla niepełnosprawnych fizycznie.

Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej.

W celu uzyskania skierowania do domu pomocy społecznej konieczne jest złożenie w ośrodku pomocy społecznej, w gminie w której się zamieszkuje, właściwego wniosku. W załączeniu do wniosku koniecznie trzeba przedstawić dowód potwierdzający wysokość dochodu. W kolejnym kroku, pracownik pomocy społecznej wykona wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz, co bardzo ważne, w domu rodziny osoby składającej wniosek. Opinia wyrażona przez pracownika MOPS stanowi podstawę do wydania skierowania do właściwego domu pomocy społecznej.

Osoby, które uzyskały prawo do przebywania w domu pomocy społecznej są kierowane do najbliższego wobec ich miejsca zamieszkania ośrodka danego typu. Jednak w sytuacji, kiedy okres oczekiwania na wolne miejsce mógłby trwać dłużej niż trzy miesiące, możliwe jest skierowanie do tego samego typu domu pomocy społecznej, który będzie znajdował się nieco dalej, ale okres oczekiwania na miejsce będzie tam krótszy niż trzy miesiące. Jeżeli jednak, z uwagi na brak miejsc,  nie ma możliwości przyjęcia do ośrodka osoba uprawniona zostaje poinformowana o wpisaniu na listę oczekujących.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pomoc, w postaci możliwości przebywania w domu pomocy społecznej jest odpłatna. Wysokość tej opłaty została ustalona na poziomie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania w danym ośrodku.

Zgodnie z przepisami do wnoszenia opłat za zamieszkiwanie w domach pomocy społecznej są, w wymienionej poniżej kolejności;

  1. podopieczny do 70% swojego dochodu,
  2. współmałżonek, dzieci przed rodzicami – zgodnie z porozumieniem zawartym z kierownikiem MOPS,
  3. gmina, w której podopieczny zamieszkiwał przed przyjęciem do ośrodka – w  wysokości różnicy pomiędzy opłatami uiszczanymi przez wyżej wymienione osoby, a średnim kosztem utrzymania.

Powyższe wyliczenie jest obarczone wyłączeniem, zgodnie z którym zarówno bliscy, jak i gmina nie muszą regulować opłat, jeżeli podopieczny jest zobowiązany do pełnej odpłatności.