Turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitation therapy. Serious pleasant elderly woman looking at her coach and holding her hand up while having a rehabilitation therapy

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy mającej na celu poprawę ich ogólnego stanu zdrowia. Wsparcie to odbywa się między innymi w formie turnusów rehabilitacyjnych, które są współorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjazdy te pozwalają nie tylko na poprawę zdrowia fizycznego, ale także zawierają w sobie elementy kulturalne i oświatowe.

Turnus rehabilitacyjny.

Turnusy rehabilitacyjne są przede wszystkim formą rehabilitacji, która jest ukierunkowana nie tylko na poprawę sprawności fizycznej, ale także na polepszenie stanu psychicznego pacjenta. Co więcej takie wsparcia osób niepełnosprawnych często zawiera w sobie także elementy mogące wpływać na wyrobienie w uczestnikach zaradności, przedsiębiorczości, a także poszerzenie zainteresowań.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w formie wyjazdów grupowych, w których bierze udział co najmniej 20 uczestników. Czas trwania zabiegów to nie mniej niż 14 dni.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych.

Pomoc w ramach wyjazdu na turnus rehabilitacyjny jest skierowana do osób, które posiadają status osoby niepełnosprawnej. Tym samym konieczne jest posiadanie formalnego potwierdzenia tego stanu, które występuje w postaci:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niezdolności do pracy, niezależnie od stopnia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, która została stwierdzona przed ukończeniem przez pacjenta 16 roku życie.

Osoby posiadające co najmniej jeden z powyższych dokumentów mogą liczyć nie tylko na możliwość korzystania z turnusu rehabilitacyjnego, ale także na dofinansowanie kosztów takiego wyjazdu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu, ponownie, konieczne jest spełnienie określonych w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych warunków:

 1. pacjent został skierowany na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. pacjent w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskał na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. pacjent wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. pacjent będzie uczestniczył w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. pacjent nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. pacjent złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zajęcia fizjoterapeutyczne pacjent przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.

Dodatkowo przepisy prawa zawierają także ograniczenia dotyczące tego, kto może otrzymać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Pod uwagę brane są tu przede wszystkim dochody osoby ubiegającej się o wsparcie. Rozróżnione są tutaj dwie okoliczności:

 • w przypadku osób samotnych dofinansowanie będzie przyznane, kiedy średni dochód na osobę nie przekroczył 65 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby posiadające rodzinę muszą brać pod uwagę wszystkie osoby tworzące z nią gospodarstwo domowe, wtedy średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 50 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności osoby uprawnionej do otrzymania takiego wsparcia. Zgodnie z tą zasadą kwoty będą wynosiły odpowiednio:

 1. 27 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawnych do lat 16,
 • niepełnosprawnych i uczących się do 24 roku życia

2. 23% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób:

 • niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

3. 18% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób:

 • będących opiekunami osób niepełnosprawnych,
 • będących pracownikami zakładów pracy chronionej bez względu na stopnień niepełnosprawności.

Jak wybrać ośrodek?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego osoba uprawniona otrzyma najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wyjazdu informację o jego terminie. Jednak to, gdzie turnus będzie się odbywał jest już wyłączoną decyzją pacjenta.

Informację na temat uprawionych ośrodków oraz zarejestrowanych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych można uzyskać dzięki specjalnie przygotowanej do tego stronie internetowej, która znajduje się pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow . Wiadomości co do właściwego dla danego schorzenia ośrodka można uzyskać także w powiatowych centrach pomocy rodzinie.