Ośrodki wsparcia

old age, support, charity, care and people concept - close up of senior man and young woman holding hands

Osoby, które wymagają wsparcia w postaci dziennej opieki  mogą korzystać z pomocy, która świadczona jest w postaci usług opiekuńczych lub posiłku. W celu otrzymania takiego świadczenia należy zwrócić się do jednej z form ośrodków wsparcia.

Ośrodki wsparcia.

Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi w ramach pomocy społecznej. Mają one na celu pomoc osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym w codziennych potrzebach i obowiązkach.  Jedną z form wsparcia prowadzoną przez ośrodki są również całodobowe miejsca pobytu okresowego.

Zgodnie z ogólną, przyjętą zasadą za ośrodki wsparcia przyjmuje się takie jednostki, jak:

  • ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • dzienny dom pomocy,
  • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • schroniska i dom dla bezdomnych,
  • klub samopomocy.

Środowiskowy dom samopomocy.

Środowiskowe domy samopomocy to jednostki, które świadczą pomoc prowadzoną w ramach zajęć mających na celu poprawianie zdolności społecznych i zaradności. Ćwiczenia te, to treningi, które odbywają się grupowo lub indywidualnie. Wszystko to ma na celu przystosowanie podopiecznych do tego, by byli w stanie sami funkcjonować i potrafili zadbać o siebie.

Możliwość korzystania z miejsca pobytu w środowiskowym domu samopomocy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnych przypadkach Istnieje jednak możliwość  jego przedłużenia do 6 miesięcy. Trzeba przy tym pamiętać, że w skali roku pobyt w środowiskowym domu pomocy nie może przekroczyć 8 miesięcy.

Dzienne domy pomocy i kluby samopomocy.

Dzienne domy pomocy oraz kluby samopomocy to formy dziennej pomocy skierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych. Zadaniem tych instytucji jest wspieranie w codziennych obowiązkach oraz prowadzenie czasowej opieki. Dla osób starszych istnieje możliwość korzystania z form socjalizacji realizowanej w ramach koncertów, wyjść do teatru czy kina. Co ważne  zarówno w domach dziennej opieki, jak i klubach samopomocy zapewniony jest co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie.

Szczególne uprawnienia do korzystania z dziennej opieki mają osoby, które oczekują na miejsce w domach pomocy społecznej. W ramach swoich zadań podopieczni mają prawo przebywać w domach dziennej opieki przez 8 godzin dziennie, a w klubach samopomocy przez nie mniej niż 4 godziny dziennie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że zarówno domy opieki dziennej, jak i kluby samopomocy są jednostkami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Również zakres usług, z których mogą korzystać podopieczni jest ustalany przez samorząd prowadzący daną jednostkę.