Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Senior woman with her caregiver at home

Osoby będące na emeryturze mają prawo do tego, by po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymywać dodatkowe świadczenia. Najwięcej emerytów korzysta z dodatku pielęgnacyjnego. Wynika to z faktu, że dla osób, które ukończyły 75 rok życia przyznawany jest on z urzędu.

Kto może starać się o dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem na rzecz emerytów oraz rencistów, które przyznawane jest:

  • na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
  • z urzędu po ukończeniu 75 roku życia.

W pierwszym przypadku właściwy lekarz orzeka o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Brak zdolności do pracy to efekt utraty fizycznej możliwości podjęcia jakiegokolwiek zajęcia zarobkowego. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji rozumiana jest, jako taki uszczerbek na zdrowiu i sprawności organizmu, który skutkuje koniecznością opieki innej osoby w celu umożliwienia zaspokojenia podstawowych potrzeb. Stan ten musi mieć charakter stały lub też długotrwały.

W drugim przypadku wraz z ukończeniem 75 roku życia dodatek pielęgnacyjny jest po prostu należny i przyznawany z urzędu.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje emerytom i rencistom, którzy przebywają w palcówkach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Kto, gdzie i kiedy.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny należy składać do właściwego oddziału ZUS. Można to zrobić osobiście, przez przedstawiciela lub po prostu pocztą.

Wniosek musi zawierać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym zostało stwierdzone, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i nie może samodzielnie egzystować. By uzyskać takie orzeczenie należy załączyć wszelkie dokumenty, które będą podstawą do jego wydania.

Ponadto wnioskodawca musi przedstawić dowody na to, że z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia, nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować  i wymaga wsparcia ze strony drugiej osoby. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że pod pojęciem podstawowych potrzeb życiowych rozumiane jest:

  • higiena osobista,
  • ubieranie się,
  • samodzielne spożywanie,
  • codzienne zakupy i ich dostarczanie do domu,
  • prace związane z ogrzaniem domu,
  • dbanie o czystość w miejscu zamieszkania.

W przypadku, kiedy orzeczenie  lekarza orzecznika nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy można, w ciągu 14 dni od jego otrzymania, wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej.

Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 rok życia nie muszą składać wniosku. ZUS z urzędu przyznaje im świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego.

Od 1 marca 2016 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 208,67 zł. Kwota ta, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla rent i emerytur. Nieco wyższa kwota dodatku pielęgnacyjnego przysługuje natomiast inwalidom wojennym, jest to kwota 313, 01 zł.