Renta rodzinna po mężu – jaką ją uzyskać?

Renta rodzinna po mężu

Renta rodzinna po mężu może być uzyskana, jeśli dopełni się odpowiednich formalności. Warto wiedzieć, o jakie formalności chodzi.

Czym jest renta rodzinna?

Śmierć osoby bliskiej to zawsze ogromnie trudny moment. Chociaż w pierwszej chwili myśli się tylko o tragedii, która spotkała rodzinę, w końcu pojawia się kwestia życia rodzinnego, które należy w jakiś sposób zorganizować. Często trudno jest poradzić sobie z kwestiami finansowymi. Jednym z rozwiązań niełatwej sytuacji finansowej po śmierci członka rodziny jest renta rodzinna, którą z tytułu jego śmierci mogą uzyskać inni członkowie, na przykład żona.

Renta rodzinna po mężu – warunki uzyskania?

Po pierwsze, w momencie śmierci, zmarły musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty. Do renty uprawniony powinien być z tytułu niezdolności do pracy. Kolejnym warunkiem jest ukończenie przez wdowę 50 lat, albo fakt bycia przez nią uprawnioną do renty, również z powodu niezdolności do pracy. Ten warunek może zostać spełniony nie tylko w chwili śmierci męża, ale także w ciągu pięciu lat od jej nastąpienia. Renta rodzinna po mężu jest do uzyskania przez wdowę także jeśli zmarły pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub też nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kolejną kwestią jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej. Jeśli małżonkowie do dnia śmierci pozostawali we wspólności, uprawnia to wdowę do renty, jeśli natomiast nie, wdowa może otrzymać świadczenie przy spełnieniu innych warunków, jeżeli w dniu, w którym zmarł jej mąż ustalone było jej prawo do alimentów. Istotnym wyjątkiem jest fakt, że żona nie musi spełniać wymogów z tytułu wieku lub niezdolności do pracy jeśli wychowuje minimum jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo, które ma prawo do renty, albo też sprawuje pieczę nad takim dzieckiem, które jest niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a ma ono uprawnienie do renty rodzinnej.

Jakich dokumentów potrzebujesz

Wbrew pozorom, dokumentacja, którą trzeba załączyć do wniosku o uzyskanie renty nie jest wcale tak obszerna. Mowa tu o wniosku ZUS Rp-2. Wraz z nim składa się akt zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa. Należy też załączyć dokument, który poświadczy datę urodzenia wdowy, może nim być na przykład alt urodzenia. W formularzu ZUS Rp-2 znajduje się specjalne oświadczenie, którego złożenie jest wystarczające dla stwierdzenia pozostawania we wspólności majątkowej. Jeśli natomiast małżonkowie pozostawali w ustroju rozdzielności majątkowej, załączyć należy ugodę lub odpowiedni wyrok. Ważne jest też aby udać się do lekarza orzecznika i uzyskać zaświadczenie o niezdolności do pracy. Jeśli zmarły nie miał prawa do renty lub emerytury, należy także złożyć dokumenty, które pozwolą ZUSowi ustalić prawo do uzyskania tych świadczeń. Może to być na przykład świadectwo pracy czy inne dokumenty, które pozwolą ustalić i potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe, jakie obowiązywały zmarłego.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej

W 2018 roku obowiązująca wysokość renty rodzinnej to minimum 1235, 77 zł. Jej wysokość różni się w zależności od tego ile jest osób uprawnionych. Dla jednej osoby będzie to 85 procent świadczenia, które otrzymałby zmarły, dla dwóch osób – 90 procent, a dla trzech 95 procent. Renta przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego łącznie.