Oddziały ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja, która na etapie życia określanym emeryturą, należy do najważniejszych i najczęściej odwiedzanych. Dlatego warto poznać kilka podstawowych informacji na jej temat. Pozwoli to lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące tą instytucją i ułatwi załatwianie spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co to jest ZUS?

W bardzo dużym uproszczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa jednostka, która prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowy zakres działań oraz jego funkcjonowanie jest opisane oczywiście w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Można zatem wyszczególnić między innymi takie zadania realizowane przez ZUS, jak:

  • wypełnianie regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych,
  • wyliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • opiniowanie prawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • współdziałanie w ramach międzynarodowych umów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • wydawanie legitymacji emerytalno rentowych,
  • zarządzanie środkami zgromadzonymi w funduszu ubezpieczeń społecznych i funduszu alimentacyjnym,
  • prewencja rentowa,
  • gromadzenie danych osobowych na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia.

Struktura organizacyjna ZUS.

W bardzo dużym uproszczeniu struktura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wygląda następująco:

  • centrala,
  • oddziały, inspektoraty i biura terenowe.

Zasadniczą kwestią, która będzie dotyczyła każdego emeryta jest to, do którego oddziału ZUS musi się zgłosić, by załatwić swoją sprawę. Choć, co do zasady można przyjąć, że w każdym mieście powiatowym będzie znajdował się oddział ZUS, to można skorzystać z narzędzia, które dokładnie wskaże nie tylko właściwy ale także najbliższy oddział lub mniejsze biuro ZUS. W tym celu wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe. Umożliwia ona wyszukiwanie oddziału ZUS według kodu pocztowego naszego miejsca zamieszkania lub po prostu po nazwie miasta albo gminy. Informacje te można uzyskać także w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerami 801 400 987 (telefony stacjonarne) i (22) 560 15 00 (telefony stacjonarne i komórkowe).

Czy wszystko trzeba załatwiać w „swoim” oddziale ZUS?

Zgodnie z przyjętą zasadą wniosek w naszej sprawie możemy złożyć do każdego oddziału ZUS w Polsce. Jednostka ta jest bowiem zobligowana, żeby przekazać dane pismo do oddziału właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wyjątkiem od tej reguły jest kwestia spraw związanych z przyznanymi już rentami lub emeryturami. W tych przypadkach pisma muszą być kierowane do oddziału, który dane świadczenie przyznał.

Warto przy tym zaznaczyć, że przed wizytą w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwe jest jej zarezerwowanie. W tym celu należy skorzystać ze strony pue.zus.pl. Dzięki temu wizyta może przebiegać sprawniej, a sprawa może być załatwiona szybciej.