Pomoc społeczna

young woman helping an old senior woman doing paperwork and administrative procedures with laptop computer at home

Emerytura nie zawsze jest czasem złotej jesieni i spokojnego odpoczynku po latach pracy. Spadek dochodów, pogarszający się stan zdrowia czy nawet przypadki losowe mogą sprawić, że zwyczajnie brakuje pieniędzy. Warto wtedy pamiętać, że w takich przypadkach pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej zapewniają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Formy pomocy z MOPS.

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oferują różnorodne formy wsparcia. Wbrew powszechnej opinii nie jest to tylko i wyłącznie kwestia świadczeń pieniężnych. Podobnie ma się rzecz, co do zasad przyznawania wsparcia. Cześć zasiłków jest bowiem udzielana z urzędu, inne natomiast wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony. Wszystkie jednak swoje umocowanie znajdują w ustawowo określonych przesłankach. Świadczone przez MOPS wsparcie można podzielić na trzy podstawowe rodzaje – pieniężne, niepieniężne oraz w naturze. Co do zasady są one udzielane bezpłatnie, występują jednak przypadki częściowej lub całościowej odpłatności.

Seniorzy mogą  w szczególności korzystać z takich postaci wsparcia ze strony MOPS, jak:

 1. a) zasiłek pielęgnacyjny,
 2. b) specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. c) usługi opiekuńcze,
 4. d) ośrodki wsparcia.

Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny to pieniężna forma wsparcia, która jest przyznawana na wniosek osobom spełniającym, co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

– ukończenie 75 lat,

– posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób, które w tym stanie zdrowia znalazły się przed ukończeniem 21 roku życia.

Wsparcie w tej postaci jest przyznawane i wypłacane bezterminowo lub do zakończenia okresu, na jaki zostało wystawione orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość zasiłku pozostaje niezmienna, niezależnie od wysokości dochodów wnioskodawcy oraz członków jego rodziny i wynosi 153,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że zasiłek nie zostanie przyznany osobie, która otrzymała z ZUS dodatek pielęgnacyjny lub też w przypadku, kiedy wnioskodawca znajduje się w placówce, w której świadczona mu jest bezpłatna, całodobowa opieka.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529), mają obowiązki alimentacyjne i w związku z tym rezygnują z pracy w celu opieki na przykład nad swoimi rodzicami, mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to jest należne wykonującemu opiekę nad osobą, która:

– posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej opieki przez inną osobę.

Ponadto, kolejnym warunkiem do otrzymania pomocy w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łączny dochód gospodarstwa domowego opiekuna i osoby wymagającej opieki. Kwota ta nie może przekroczyć 764,00 zł netto.

Jasno zostały wskazane także te przypadki, w których zasiłek nie może zostać przyznany. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy:

 1. opiekun;
 • posiada prawo do świadczenie emerytalno  – rentowego,
 • posiada prawo do specjalnego zasiłku emerytalnego albo świadczenia pielęgnacyjnego,
 • jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym
 1. b)  podlegający opiece;
 • znajduje się w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę,
 • ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na rzecz innej osoby,
 • posiada uprawnienie do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego jest stała i wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Usługi opiekuńcze.

W przypadku, kiedy w wyniku podeszłego wieku, słabego zdrowia czy też wskutek zdarzenia losowego, ktoś wymaga opieki, której nie może otrzymać w żaden inny sposób może zostać objęty wsparciem ze strony Pomocy Społecznej w postaci usług opiekuńczych.

Usługi te, to przede wszystkim pomoc w codziennych obowiązkach, które mają podstawowe znaczenia dla życia osoby objętej wsparciem. Mowa tu przede wszystkim o zapewnieniu higieny, wspomaganiu w kontaktach z otoczeniem czy też wykonywanie zasadniczych pielęgnacji wskazanych przez lekarza. W zakres takiej pomocy wchodzi choćby karmienie, mycie, robienie zakupów czy nawet posprzątanie domu.

Obok usług opiekuńczych istnieje jeszcze inna, podobna forma wsparcia dla osób samotnych i nisko uposażonych. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są one dopasowywane do potrzeb zdrowotnych osoby objętej takim wsparciem. Potrzeby te są wskazywane przez lekarza i dotyczą takich kwestii, jak choćby rehabilitacja.

Obie, powyższe formy wsparcia przyznawane są wyłącznie na wniosek osoby, która zwraca się z prośba o objęcie taką pomocą. Podanie takie należy wnieść do oddziału MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania.

Usługi opiekuńcze, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatnymi formami wsparcia ze strony opieki społecznej. Wysokość opłat jest uzależniona od dochodu osoby starającej się o objęcie wsparciem. W przypadku osób, których dochód nie przekracza najniższego dochodu usługi te świadczone są w sposób nieodpłatny.

Ośrodki wsparcia.

Seniorzy mogą korzystać także z pomocy, jaką stanowią ośrodki wsparcia. Są to instytucje, które pozwalają na korzystanie ze wsparcia, które jest dostosowane do potrzeb osób starszych. Można tutaj zarówno skorzystać z jadłodajni, jak i zwyczajnie spędzić czas wspólnie ze znajomymi w podobnym wieku.