Opłaty za mieszkanie

Hauskauf mit Haus als Anhänger am Schlüssel auf Holz

Opłaty za mieszkanie są stałym elementem comiesięcznych wydatków dla wszystkich tych, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych. Jednak, jak pokazują badania tylko niespełna połowa lokatorów wie, co składa się na comiesięczny czynsz. Warto zatem nie tylko zrozumieć tajniki opłat za mieszkanie ale także poznać sposoby na obniżenie tego koniecznego, stałego wydatku.

Opłaty za mieszkanie.

Przed przejściem do tego, co składa się na wysokość opłaty za mieszanie warto wyjaśnić powszechny błąd co do nazewnictwa. W codziennym, potocznym użyciu funkcjonuje pojęcie czynszu, jednak chcąc być precyzyjnym trzeba jasno powiedzieć, że nie zawsze jest ono właściwe. Zgodnie bowiem z prawną definicją zawartą w Kodeksie cywilnym czynszem jest tylko to, co wynajmujący ma obowiązek uiszczać właścicielowi za możliwość użytkowania danego lokalu. Jasno zatem z tego wynika, że mieszkając w swoim lokalu nie płacimy czynszu tylko opłaty za mieszkanie. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy naszym mieszkaniem jest lokal spółdzielczy. Uiszczane do spółdzielni należności w ujęciu formalnym nie są czynszem.

Niezależnie jednak od tego, jakiej nazwy będziemy używać oczywistym jest, że za mieszkanie po prostu trzeba płacić. Zarówno w tym, jak i każdym innym przypadku dobrze jest wiedzieć, za co się płaci. Zasadniczo należy wskazać, że na wysokość opłaty za mieszkanie mają wpływ trzy składniki:

 1. koszty eksploatacji,
 2. fundusz remontowy,
 3. opłaty związane z mediami.

W ramach szerokiego pojęcia, jakim są koszty eksploatacji – mieszczą się tutaj te wszystkie elementy, które mają związek z ogólną obsługą budynku, w którym znajduje się mieszkanie. W ramach tej składowej opłat mieszkaniowych wyróżnić można takie elementy, jak:

 • wynagrodzenie zarządcy,
 • koszty zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych,
 • bieżąca konserwacja oraz zachowanie czystości,
 • wywóz śmieci,
 • jeżeli znajduje się w budynku winda, to także opłaty związane z jej użytkowaniem.

Fundusz remontowy to część opłat za mieszkanie, która jest obowiązkowa w przypadku lokali znajdujących się w budynkach spółdzielni. W przypadku lokali, które są częścią wspólnot nie ma obowiązku tworzenia takiego funduszu. Decyzja w tym zakresie zależy wyłącznie od samych członków wspólnoty. Niezależnie od tego, czy mamy wpływ na jego powstanie czy też wynika on wprost z ustawowych wymogów, warto mieć tę swoistą polisę ubezpieczeniową na wypadek konieczności przeprowadzenia nagłych ale też i planowanych remontów. Płacona co miesiąc składka na fundusz remontowy z reguły jest stosunkowo niewielka, a pozwala na pokrywanie potrzeb remontowych części wspólnych należących do całej wspólnoty.

Wysokość rachunku za media uiszczanego w ramach opłat mieszkaniowych jest zależna od tego, które z nich są dostarczane w ramach działań spółdzielni, czy też wspólnoty. Można tu jednak wymienić takie elementy stałe, jak:

 • opłata z odprowadzenie ścieków,
 • opłatę za dostawę zimnej wody,
 • opłata za podgrzanie wody,
 • zaliczka na poczet centralnego ogrzewania.

Opłaty te mogą być naliczane w dwóch postaciach. Jeżeli lokal posiada liczniki zużycia wody, ciepła itd. wysokość opłat będzie wynikiem stanu faktycznego używania. W przypadku jednak, kiedy mierników zużycia nie ma w mieszkaniu, możemy być obciążeni zryczałtowaną wartością opłat za media, która rzadko znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Oszczędności.

Zarówno spółdzielnie, jak i wspólnoty są zobowiązane do wykazywania w rocznych sprawozdaniach na co wydały wpłacane przez nas pieniądze. Tym samym, mając roczne zestawienie ponoszonych przez nas rzeczywistych kosztów, łatwo możemy ocenić, gdzie są one największe i, która pozycja może zostać obniżona. Jednocześnie warto pamiętać, że od wysokości opłat mieszkaniowych, które są prognozowane na każdy rok można się odwołać żądając ich obniżenia i przede wszystkim szczegółowego wskazania podstaw danej kalkulacji.

Szukając oszczędności trzeba mieć świadomość, że niektóre części składowe opłat za mieszanie mogą być zmniejszone tylko w porozumieniu z innymi mieszkańcami. Wymiana żarówek na energooszczędne w częściach wspólnych, czy zamontowanie fotokomórek ograniczających czas oświetlania musi być decyzją mieszkańców. Podobnie, jak podjęcie prób ograniczenia wynagrodzenia zarządu wspólnoty.

W ramach oszczędności, które można wykonać we własnym zakresie należy wymienić przede wszystkim te, które odnoszą się do zmniejszania zużycia mediów. Energooszczędne żarówki, perlatory, wyłączanie na noc sprzętu TV i AGD z prądu w skali roku pozwalają na odczuwalne oszczędności.