Gdzie szukać pomocy w sporach z bankiem, operatorem telekomunikacyjnym czy dostawcą energii?

Senior couple getting financial advice or a sales pitch.

W przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta, w tym związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego bezpłatną pomoc prawną mogą Państwo uzyskać przede wszystkim za pośrednictwem specjalnej INFOLINII KONSUMENCKIEJ

– telefony: 801 440 220 lub 22 290 89 16, którą prowadzi Fundacja Konsumentów.

Infolinia ta działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, a opłata za połączenie jest według taryfy Państwa operatora. Infolinia jest odpowiednim miejscem, gdy nasza sprawa jest prosta, łatwa do wyjaśnienia przez telefon i nie wymaga analizy dokumentów.

Jeżeli jednak nasza sprawa wymaga analizy dokumentów, to lepszym rozwiązaniem będzie kontakt emailowy z Konsumenckim Centrum E-porad – wystarczy napisać maila na adres:
porady@dlakonsumentow.pl, można też od razu załączyć skany czy zdjęcia dokumentów, które chcielibyśmy przekazać do analizy.

Drugą opcją w przypadku spraw wymagających analizy dokumentów będzie kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej.  Na stronie internetowej:  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php znajdą Państwo dane kontaktowe do wszystkich inspektoratów – wystarczy wybrać nasze województwo i można skontaktować się z wybranym Wojewódzkim Inspektoratem – telefonicznie lub emailowo.

Trzecia możliwość to skorzystanie z pomocy Federacji Konsumentów, której oddziały znajdują się we wszystkich województwach i największych miastach Polski.  Dane kontaktowe poszczególnych oddziałów Federacji Konsumentów znajdą Państwo na poniższej stronie internetowej:
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html.

Jeżeli nasza sprawa jest bardziej skomplikowana, wówczas warto skorzystać z wyspecjalizowanych organów powołanych do pomocy w poszczególnych obszarach rynku usług. Poniżej znajdą Państwo informacje, gdzie szukać pomocy:

 •  Usługi finansowe
  W rozwiązywaniu problemów z bankami – na przykład roszczenia pieniężne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności bankowych – pomóc może Arbiter Bankowy – instytucja działająca przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji i dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy
  Spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy konsumentami a podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF – przede wszystkim zakładami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi funduszami emerytalnymi, domami maklerskimi – rozpoznaje Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego działa również infolinia 22 262 58 00 (opłata wg taryfy operatora). Pod tym numerem można uzyskać informację, czy dany podmiot jest nadzorowany przez KNF.
  Spory między klientami a podmiotami rynku finansowego – zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – mogą być również rozstrzygane w pozasądowym postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym. Więcej na stronie: https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg.
  Biuro Rzecznika Finansowego prowadzi także poradnictwo w ramach dyżuru telefonicznego ekspertów:
  – z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.)  – pomoc można uzyskać pod numerem 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00,
  – z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych – pod numerem 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00,
  z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod numerem 22 333 73 25, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 10.00 oraz w środy w godzinach 8.00 – 15.00.
 • Usługi telekomunikacyjne
  W sprawach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych – na przykład spór z operatorem telefonicznym – i pocztowych można uzyskać pomoc w Centrum Informacji Konsumenckiej działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 pod numerami: 801 900 853 lub 22 534 91 74. Dodatkowo spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub o świadczenie usług pocztowych rozpatruje polubowny sąd konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
 • Usługi energetyczne
  W sprawach spornych na linii konsument – przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych i energii) należy zwracać się do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Informacje można uzyskać pod numerem 22 244 26 36 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 – 16.15.