Wsparcie dla emeryta

Świadczenia emerytalne i rentowe często nie są wystarczające do tego, by móc spokojnie przeżyć kolejny miesiąc. Seniorzy ponosząc spore wydatki na kwestie związane ze zdrowiem odczuwają problemy związane z brakiem środków na codzienną egzystencję.

Nie można jednak popadać w apatię i zwątpienie. Wbrew powszechnej, aczkolwiek błędnej, opinii nasze państwo wspiera osoby, które znalazły się z trudnej sytuacji finansowej. Co więcej, pomoc ta ma wielowymiarowy charakter i może być udzielana w różnorodnych postaciach.

Wsparcie w opłatach mieszkaniowych.

Opłaty związane z mieszkaniem są często największym i najważniejszym obciążeniem domowego budżetu. Niestety zdarza się, że wielu seniorów zwyczajnie nie stać na to, by opłacić comiesięczny czynsz. W takich sytuacjach można uzyskać wsparcie w postaci dodatku mieszkaniowego. Wsparcie to jest wypłacane przez gminę na rzecz mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z opłatami czynszowymi. Decyzję, w oparciu o kryterium dochodu i powierzchni danego lokalu, podejmuje wójt, prezydent miasta lub burmistrz.

O dodatek mieszkaniowy zasadniczo mogą starać się wszystkie osoby, które ponoszą koszty związane z użytkowaniem lokalu. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie to, przyznawane na półroczne okresy z możliwością przedłużenia, będzie wypłacane o ile dochód wnioskodawcy nie przekroczy kwoty:

 • 175% najniższej emerytury w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje jedna osoba,
 • 125% najniższej emerytury w przypadku gdy w lokalu zamieszkują dwie lub więcej osób.

Jednak nawet w przypadku przekroczenia tych progów, można liczyć na pozytywną decyzję tyle, że kwota dodatku będzie pomniejszona o wysokość tego przekroczenia. Pomoc w tej postaci nie może jednak przekroczyć 70% kosztów ponoszonych w związku z użytkowaniem danego lokalu.

Pomoc społeczna.

Korzystanie ze wsparcia jakie oferują Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej często spotyka się z niezrozumieniem lub nawet brakiem akceptacji. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc tej instytucji nie jest czymś negatywnym, czy też zabieraniem czegoś innym ludziom. Wsparcie świadczone w ramach MOPSów jest czymś co po prostu się należy wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Kolejnym stereotypem dotyczącym pomocy społecznej jest to, że udziela się jej wyłącznie w postaci pieniężnej. Co prawda jest to większa część udzielanych świadczeń jednak z MOPSu można uzyskać wsparcie także w formie usług, a nawet w naturze.

W ramach wsparcia pieniężnego można wyróżnić takie postaci pomocy, jak:

 • zasiłki- stały, okresowy, celowy i specjalny,
 • pożyczka na usamodzielnienie lub naukę,
 • wypłacanie wynagrodzenia opiekunom z tytułu przyznanej przez sąd opieki,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Pomoc udzielana w naturze oraz w postaci usług obejmuje takie świadczenia, jak:

 • umożliwienie wykonywania pracy socjalnej,
 • opłacenie biletu kredytowanego,
 • regulowanie składek społecznych i zdrowotnych,
 • pomoc rzeczowa w postaci żywności, odzieży lub opału,
 • specjalistyczne doradztwo,
 • sprawienie pogrzebu,
 • usługi opiekuńcze,
 • schronienie w ośrodku wsparcia.

Warto przy tym pamiętać, że Miejskie Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prowadzonych przez siebie działań wykazują się duża elastycznością i umiejętnością dopasowania wsparcia do konkretnych potrzeb. Dlatego też, kiedy zaistnieje taka potrzeba warto udać się do jednego z tych punktów lub poprosić o wizytę pracownika socjalnego  i opisać swoją sytuację. W większości przypadków można liczyć na otrzymanie wyraźnie odczuwalnego wsparcia ze strony pomocy społecznej.