MAMA 4 Plus – Wszystko o emeryturze dla matek czwórki dzieci

czwórka dzieci emerytura

O tym, jak trudna jest rola matki, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego program MAMA 4 Plus jest skierowany do osób, które wychowały czwórkę dzieci, ale nie wypracowały sobie najniższej emerytury. Projekt ten zapewni środki utrzymania osobom, które wychowywały dzieci i z tego powodu nie podjęły zatrudnienia, bądź z niego zrezygnowały. Ze świadczenia MAMA 4 Plus będą mogli też skorzystać ojcowie, jeśli spełnią określone w ustawie warunki.

Projekt, o którym usłyszeliśmy już kilka miesięcy temu, jest jednym z najważniejszych postulatów premiera Mateusza Morawieckiego. Jest on skierowany do osób, które wychowały co najmniej  czworo dzieci i nie wypracowały emerytury odpowiadającej  kwocie t.zw. najniższej emerytury.

Dla kogo to świadczenie?

Jak czytamy,  świadczenie przyznane będzie:

  • matkom, które skończyły 60 lat, urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci,
  • ojcom, którzy skończyli 65 lat, wychowali czworo dzieci samotnie, w przypadkach losowych z powodu śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę.

Kiedy będzie można ubiegać się o emeryturę Mama 4 plus?

Czwórka dzieci to nie jedyny warunek, aby emeryturę przyznano. Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie mają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. Oczywiście, odpowiedni wiek emerytalny, to w przypadku kobiet – 60, a mężczyzn – 65 lat. O  świadczenie mogą się ubiegać osoby posiadające obywatelstwo polskie lub przebywające na terytorium Polski przez okres 10 lat. Świadczenie może też być skierowane do osób, którym przyznano prawo  pobytu w Polsce, obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innym cudzoziemcom, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski.

Świadczenie nie będzie wydawane m.in.

  • osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej przez organy sądowe;
  • w przypadku aresztowania, zatrzymania lub odbywania kary więziennej;
  • w przypadku przebywania w placówkach odwykowych;
  • osobom, które dobrowolnie zrezygnowały z wychowywania dzieci.

Mama 4 Plus – jaka będzie wysokość świadczenia?

Zgodnie z ustawą świadczenie czwórka dzieci to najniższa emerytura (czyli od 1 marca 2019 ta suma to 1100 zł brutto). Gdy nowe przepisy wejdą w życie, osoby, które spełniają powyższe kryteria, będą mogły składać wnioski do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego.

W sytuacji, gdy osoba starająca się o świadczenie, pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, będzie mogła uzyskać wyrównanie. Przed wypłatą świadczenia, odpowiednie organy ZUS lub KRUS zbadają sytuację dochodową wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o Mama 4 Plus?

Wniosek i oświadczenie można odebrać w biurach obsługi klientów w placówkach ZUS. Można też skorzystać ze strony www.zus.pl. Do wniosku trzeba dołączyć:

  • akty urodzenie dzieci (w przypadku powierzonej opieki- akty sądowe informujące o powierzeniu sprawowania opieki zastępczej nad dziećmi);
  • dane dotyczące dzieci – np. numery PESEL;
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej;
  • inne dokumenty mające wpływ na procedurę przyznania świadczenia.