Co słychać na rynku hipoteki odwróconej w Wielkiej Brytanii?

Real Estate Concept Pound

Wartość odwróconych kredytów hipotecznych udzielonych w roku 2016 osiągnęła kwotę 2,15 mld GBP. Po raz pierwszy w roku kalendarzowym łączna suma udzielonych kredytów osiągnęła kwotę 2,15 mld GBP, co stanowi wzrost o 34 proc. w porównaniu do roku 2015, przy czym roczna stopa wzrostu uległa podwojeniu. Wartość nowych umów equity release w IV kwartale osiągnęła 670 mln GBP – najwyższą wartość w historii, która stanowi wzrost o 51 proc. w skali roku. Po raz pierwszy od 2006 roku liczba nowych umów przekroczyła 8000 w jednym kwartale.

Według najnowszych danych opracowanych przez Equity Release Council (organizacja branżowa zrzeszająca firmy oferujące hipotekę odwróconą w Wielkiej Brytanii), po raz pierwszy w 2016 roku, który okazał się przełomowy dla sektora, łączna wartość odwróconych kredytów hipotecznych przekroczyła 2 mld GBP. Łączna wartość zawartych umów wyniosła 2,15 mld GBP w skali roku, co stanowi wzrost o jedną trzecią (34 proc.) w porównaniu do 542 mln GBP osiągniętych w roku 2015. Oznacza to podwójne tempo wzrostu w porównaniu do lat 2014-2015 (16 proc. i 225 mln GBP).

W 25. rocznicę wprowadzenia pierwszych norm branżowych (miało to miejsce w 1991 roku) w celu wspierania bezpiecznego i wiarygodnego rynku dla konsumentów, sektor zakończył rok również z rekordowym wynikiem kwartalnym. Wartość udzielonych odwróconych kredytów hipotecznych wzrosła o 51 proc. do kwoty 670 mln GBP (rok do roku w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2016 roku), od kwoty 445 mln GBP (w IV kwartale 2015 roku).

Łączna wartość umów equity release, w latach 2006-2016 (mln GBP)

Od października do grudnia 2016 roku zawarto 8303 nowych umów equity release: stanowi to wzrost o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 30 proc. rok do roku. Ostatni kwartał 2016 roku był także pierwszym od czasu IV kwartału 2006 r., w którym liczba nowych umów przekroczyła 8000 w każdym kwartale. Ogółem, suma nowych umów w całym 2016 roku wyniosła 27563, co stanowiło największą ich liczbę od 2008 roku.

Wzrosła popularność umów z wypłatą jednorazową

Umowy z wypłatą jednorazową cieszyły się w 2016 roku największym wzrostem popularności ich liczba wzrosła o 26 proc. rok do roku. Wzrost ten był większy od wzrostu liczby umów typy drawdown (linia kredytowa zabezpieczona hipoteką), które wzrosło o 19 proc. pod względem ilości w tym samym okresie.

Produkty typu drawdown nadal cieszą się największą popularnością: łączna liczba nowych umów takiego typu wyniosła 17 882 w skali roku, co stanowi 65 proc. rynku. Jednak atrakcyjność produktów z jednorazową wypłatą z góry sprawiła, że ich udział pod względem ilości w zawartych umowach osiągnął najwyższy poziom od 2010 roku – 35 proc. – co prawdopodobnie jest skutkiem uruchomienia zasobów mieszkaniowych na spłatę długu hipotecznego.

Rok 2016 okazał się przełomowy dla sektora equity release w Wielkiej Brytanii. Przekroczenie progu 2 mld GBP po raz pierwszy wskazuje na to, że zasoby mieszkaniowe mogą być coraz istotniejszym elementem planów emerytalnych. Rynek w dalszym ciągu staje się coraz bardziej konkurencyjny dzięki poszerzeniu oferty i zmniejszaniu się stóp procentowych  co stanowi pożądany przez klientów efekt działań nowych i istniejących świadczeniodawców.

Istotne jest, abyśmy wszyscy wykorzystali zachodzące zmiany do tego, by większa liczba osób miała zapewniony dostęp do niezbędnych informacji i porad, których celem powinno być ułatwienie podejmowania świadomych wyborów dotyczących tego, jak najlepiej wykorzystać swoje aktywa na późniejszym etapie życia. Z uwagi na wzrost świadomości jaką rolę mogą odgrywać zasoby mieszkaniowe, mamy nadzieję ściśle współpracować z rządem, organami regulacyjnymi i branżą w celu wsparcia procesu starzenia  się społeczeństwa w Wielkiej Brytanii.

Zobowiązanie sektora do przestrzegania wysokich standardów w zakresie doradztwa i oferowania produktów pozwoliło na stworzenie bezpiecznego i wiarygodnego rynku dla konsumentów, a z uwagi na rekordowy poziom rynku, będziemy kontynuować pracę wspierania najlepszych praktyk.

Autor:  Nigel Waterson, Przewodniczący Equity Release Council