Umowa zlecenie z emerytem

Umowa zlecenie z emerytem

Jak wiemy, życie na emeryturze się nie kończy, dotyczy to również życia zawodowego. Urzędowa decyzja o prawie do emerytury nie musi zobowiązywać pracownika do rezygnacji z aktywności zawodowej i sporo emerytów o tym wie i z tego korzysta.

Z badań z 2020 roku wynika, że odsetek pracujących emerytów tego roku był o 43% większy niż w roku 2011. Oczywiście przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale faktem jest, że wielu emerytów ma na tyle sił witalnych i chęci, że nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej.

Zatrudnienie emeryta – z czym się wiąże?

Najczęściej wątpliwość budzi kwestia opłacania składek ZUS. Tutaj w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, jak również na ubezpieczenie zdrowotne. Taka konieczność stoi przed pracodawcą niezależnie od wymiaru czasu pracy i osiąganego wynagrodzenia przez pracownika. Inaczej sprawa się ma z zatrudnieniem emeryta czy rencisty na umowę zlecenie. Jeśli to jedyna forma zatrudnienia, obowiązkowe jest opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, a ubezpieczenie chorobowe jest wtedy kwestią dobrowolną.

W przypadku, gdy poza umową zlecenie pracownik pozostaje też zatrudniony na umowę o pracę, umowa zlecenie zobowiązuje jedynie do opłacania składki zdrowotnej, bo ubezpieczenie społeczne jest opłacania z tytułu umowy o pracę. Warunkiem jest uzyskiwanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia w zakładzie, w którym pracownik pozostaje zatrudniony na umowę o pracę. Zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i umowy zlecenie pracodawcą ma 7 dni od momentu podpisania umowy na zgłoszenie pracownika do ZUS.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o zatrudnieniu emeryta na umowę zlecenie?

Pracownik może wykonywać pracę na zlecenie jednocześnie dla wielu pracodawców. Wtedy każda z tych umów jest oskładkowana, dopóki łącznie ich wartość nie osiągnie wartości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Dopiero po osiągnięciu tego pułapu kolejna umowa nie będzie wymagała uiszczania składek przez pracodawcę. Dla emerytów ważne jest, że mogą zdecydować się na opcję pracy dodatkowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia emerytalnego, ale też zawiesić pobieranie emerytury na czas kontynuacji pracy i dzięki temu zapewnić sobie wzrost świadczenia emerytalnego w przyszłości. W decyzji warto wziąć pod uwagę kwestie wysokości osiąganych przychodów. Jeśli wynagrodzenie za pracę nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pobierana emerytura nie zostanie pomniejszona. Stanie się tak, gdy wynagrodzenie osiągnie wartość 70%-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a jeśli przekroczy ten przedział, ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia emerytalnego.

Podsumowując, emeryt w Polsce może podejmować pracę zarobkową na umowę zlecenie bez utraty prawa do pobierania świadczenia emerytalnego. Jednak warunkiem jest nieprzekroczenie limitu 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli praca zarobkowa wiąże się z wyższym wynagrodzeniem, warto rozważyć zawieszenie pobierania emerytury, która w późniejszym czasie będzie wyższa odpowiednio do długości czasu wykonywania pracy. Ponadto, każda umowa zlecenie podlega składkom ubezpieczeniowym ZUS, dopóki miesięczny przychód nie wyniesie wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia krajowego. Praca emerytów opłacalna jest nie tylko z punktu widzenia ich budżetu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, ale też z punktu widzenia pracodawcy, który może liczyć na składkowe ulgi z tytułu zatrudniania emerytów. Podobna sytuacja dotyczy pracy zarobkowej rencisty.