Czy emeryt może dodatkowo dorabiać?

Czy emeryt może dodatkowo dorabiać?
Cute boy spending time at grandma's home

Emerytury w Polsce są niskie – to niestety fakt. Nic więc dziwnego, że danych ZUS kilkaset tysięcy spośród pobierających je osób stara się uzyskać dodatkowy przychód. Należy przy tym jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach dodatkowa praca może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury.

Zasady pracy emerytów

Problem nie dotyczy osób, które osiągnęły już wiek powszechny wiek emerytalny, a więc 60 lat w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn.

W przypadku pozostałych osób istnieją konkretne limity uzyskanego wynagrodzenia, które wpływają na zmianę statusu emerytury. Limity te ustalane są na podstawie ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Jeżeli emeryt zarobi w ciągu miesiąca 70 proc. tej kwoty, jego emerytura zostanie zredukowana. W przypadku przekroczenia 130 proc, ulegnie zawieszeniu.

Emeryt a umowa zlecenie

Omawiając powyższe, należy zauważyć, że chodzi tu wyłącznie o zarobki objęte ubezpieczeniem społecznym. Pomijane są więc kwoty związane z honorarium artystycznego, czy uzyskane dzięki umowom o dzieło (o ile nie były one wystawiane przez pracodawcę). Z kolei gdy mowa o umowie zleceniu lub umowie agencyjnej – niestety, kwoty z nich uzyskane wchodzą w skład wyliczeń.

Obowiązek informacyjny po stronie emeryta

Istotną kwestią jest również to, że to emeryt powinien informować ZUS, że rozpoczął stosunek pracy, bądź go zakończył.

Kwoty jakie emeryt może pozyskiwać dodatkowo

Odrębną sprawą jest to, ile dokładnie może zarabiać emeryt, zanim wpłynie to na jego emeryturę. Kwota ta, jak już wspomnieliśmy, ulega zmianie co kwartał. Przykładowo podana przez GUS wartość za trzeci kwartał 2017 roku jest bazą dla ustalania wartości granicznych dla przedziału od początku grudnia do końca lutego. Zgodnie z nią, w tym czasie emeryci mogli bezproblemowo zarabiać poniżej 2978,90 zł brutto. Od tej kwoty wzwyż dochodziło do ograniczenia wielkości wypłacanych świadczeń. Jeśli natomiast rozliczane w tym kontekście zarobki emeryta wyniosły więcej niż 5532,30 zł brutto – emerytura była zawieszana.