Zwolnienie emerytów z abonamentu RTV

Zwolnienie emerytów z abonamentu RTV
Zwolnienie emerytów z abonamentu RTV

Z badań CBOS wynika, że oglądanie telewizji jest najpopularniejszą aktywnością wśród seniorów. Jest wymieniane jako codzienna aktywność przez aż 98% badanych respondentów po 60. roku życia.

W związku z tym dla wielu seniorów dużym udogodnieniem byłoby zwolnienie z opłaty abonamentu RTV. W Polsce na obecną chwilę zwolnieniu podlega tylko część emerytów, inni muszą spełnić pewne warunki. Kiedy podlegamy zwolnieniu z abonamentu RTV?

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba osiąga 75 lat, przysługuje jej zwolnienie z opłaty abonamentu. Następuje to niezależnie od sytuacji, w jakiej osoba się znajduje, czyli na przykład, czy dorabia do emerytury, czy nie. W przypadku tych osób nie trzeba składać żadnego oświadczenia, przedkładać dowodu osobistego potwierdzającego wiek ani decyzji ZUS odnośnie wysokości emerytury. Z opłaty abonamentowej będą zwolnione też osoby po 60 roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie to dotyczy też osób, które mają przyznany zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Osoby po 60, a przed 75 rokiem życia, aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej, muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Będą to zarówno dowód osobisty, jak i decyzja ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego na temat wysokości emerytury. Czy poza emerytami ktoś jeszcze może liczyć na zwolnienie z abonamentu RTV?

Kto jeszcze nie musi płacić abonamentu RTV?

Na emerytach sprawa abonamentu RTV się nie kończy, bowiem zgodnie z art.4 ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, zwolnieniu podlegają także inne grupy osób. Będą to osoby z orzeczeniem I grupy inwalidzkiej, osoby, które uzyskują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Zalicza się tu również osoby niewidome, które mają ostrość wzroku na poziomie 15% lub mniej, a także osoby całkowicie głuche czy osoby, u których stwierdzone jest obustronne upośledzenie słuchu.

Do tego grona należą również osoby, które uzyskują zasiłek na opiekuna oraz osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, spełniające kryteria dochodowe, które określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby bezrobotne oraz osoby uprawnione do pobierania świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Jakie kwoty osoby zwolnione z opłaty abonamentowych zaoszczędzają?

Wysokość opłat abonamentowych

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła podwyżka w tym zakresie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która decyduje o wysokości opłat, w tym roku ustaliła tę podwyżkę na poziomie 8% w stosunku do roku poprzedniego. Rocznie za korzystanie z radia zapłacimy 90 zł, co w skali miesiąca daje kwotę 7,50 zł. Natomiast roczny koszt użytkowania telewizji to kwota rzędu 294 zł, co w miesięcznej skali wynosi 24,50. Osoby niezwolnione z abonamentu powinny opłatę wnosić do 25 dnia każdego miesiąca. Można też abonament zapłacić w całości, czyli z góry za cały rok, otrzymując wówczas 10% zniżki.

Można uznać, że gra tu rolę głównie czynnik finansowy, żeby osoby, które mają najtrudniej finansowo, uzyskały wsparcie w swoim codziennym życiu. Jednak o wiele ważniejsze wydaje się zapewnienie kontaktu ze światem zewnętrznym, który, jakby nie patrzeć, radio i telewizja oferują. Nawet jeśli oglądanie telewizji pozostaje raczej biernym sposobem spędzania czasu, to jednak dla osób z ograniczeniami ruchowymi, jest to znacząca forma aktywizacji.