Gdzie dzwonić w sprawie zakłócania ciszy nocnej?

zakłócanie ciszy nocnej gdzie dzwonić
zakłócanie ciszy nocnej gdzie dzwonić

Głośna muzyka, wesoła zabawa, podchmielone glosy, impreza na całego. Ten scenariusz znamy wszyscy. Niejeden z nas spotkał się z tego typu sytuacją. Ale przykłady zakłócania ciszy nocnej mogą być różne. Możemy zetknąć się z różnymi incydentami, jakże przykrymi dla nas. Szczególnie seniorzy są narażeni na niewygody, które mogą nasilać stres i dolegliwości zdrowotne. Gdzie należy dzwonić, aby zgłosić zakłócenie ciszy nocnej?

Pojęcie ciszy nocnej i zakłócenia.

Głośne imprezy to nie jedyne wykroczenie, z jakim starsi ludzie muszą się zmierzyć. Niejednokrotnie uciążliwe remonty, przeciągające się do późnych godzin nocnych, mogą powodować poważne problemy w relacjach międzysąsiedzkich. Oczywiście, najpierw próbujemy zwrócić hałaśliwemu sąsiadowi uwagę, ale gdy to nie skutkuje, gdzie powinniśmy się zwrócić? Mamy tu do czynienia z dwoma zwrotami, funkcjonującymi osobno w polskim prawie. Mowa o ciszy nocnej i zakłóceniu.

Pojęcie „ciszy nocnej” nie jest sprecyzowane w polskim prawie. Ale istnieje ustawa, która mówi o postępowaniu w przypadku zakłócenia spoczynku nocnego. Co to jest zakłócenie? Jest to czyn wywołujący naruszenie ustalonego porządku i normy życia społecznego. Godziny, w których obowiązuje cisza nocna, są zwykle jasno sprecyzowane w regulaminie wspólnoty, która obowiązuje wszystkich mieszkańców. Zwyczajowo przyjmuje się, że jest to czas pomiędzy 22 wieczorem a 6.00 następnego dnia rano. Prawo może ukarać zarówno jednorazowe zakłócenie ciszy nocnej, jak i notoryczne zdarzenia tego typu. Jest to czyn zabroniony i opisany w kodeksie wykroczeń. Dużo szerszym pojęciem jest zakłócenie spokoju. Jest to taki rodzaj zachowania, który odbiega od przyjętych norm. I dużo łatwiej wystąpić z oskarżeniem poszczególnej osoby, odpowiedzialnej za zakłócanie.

Gdzie zgłosić zakłócenie ciszy nocnej?

Najlepiej poprosić o interwencję władze spółdzielni mieszkaniowej. Są one w stanie nałożyć na kłopotliwych lokatorów kary finansowe. Jeśli ta interwencja nie okaże się skuteczna, należy zwrócić się o pomoc do straży miejskiej lub policji. Obydwie jednostki są uprawnione do interwencji. Jeżeli zakłócenia są wyjątkowo natarczywe i noszą znamiona agresji, policja jest organem, który może wystąpić do sądu z prośbą o ukaranie sprawcy. Oczywiście idealna sytuacja jest wtedy, jeśli znamy sprawcę (jest to np. nasz sąsiad); o wiele bardziej problematyczne są bandy chuligańskie, niejednokrotnie terroryzujące osiedla. W tej sytuacji sprawcy dłużej pozostają bezkarni. Ewentualnym rozwiązaniem problemu zakłóceń ciszy nocnej jest skierowanie do sądu powództwa o zaniechanie immisji. Do immisji m.in. zalicza się hałas.

Uciążliwe hałasy

Jeżeli nasza kamienica lub nieruchomość jest położona niedaleko lokalu usługowo-rozrywkowego, możemy zwrócić się do Inspekcji Ochrony Środowiska o zbadanie, czy dopuszczalne normy hałasu nie zostały przekroczone. Oczywiście poziomy hałasu są zróżnicowane od przeznaczenia terenu, na jakim znajduje się dana nieruchomość.

Sprawdź również, gdzie zgłosić wyłudzenie pieniędzy.