Emerytura po mężu – słowo o dziedziczeniu emerytur

Emerytura po mężu
Emerytura po mężu

Wdowa może ubiegać się o emeryturę po mężu, czyli rentę rodzinną, ale nie zawsze organ wypłacający to świadczenie rozpatrzy jej wniosek pozytywnie. Sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, aby otrzymać emeryturę po mężu.

Dziedziczenie emerytury – kto ma do niego prawo?

Renta rodzinna jest często określana jako „emerytura po mężu”, gdyż to właśnie wdowy najczęściej wnioskują o jej przyznanie. Ma to związek z tym, że kobiety żyją dłużej. Nie tylko jednak wdowy mają prawo do pobierania renty rodzinnej – uprawnione są także:

  • dzieci zmarłego, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki i rodzeństwo,
  • rodzice, o ile zmarły przyczyniał się do ich utrzymania.

Także wdowiec może ubiegać się o przyznanie renty rodzinnej po zmarłej żonie.

Emerytura po mężu – jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy żona dziedziczy emeryturę po mężu?  Aby świadczenie zostało przyznane wdowie, która chce pobierać emeryturę po mężu, musi ona spełniać kilka warunków:

  • w chwili śmierci męża miała 50 lat lub została uznana za osobę niezdolną do pracy i
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat lub
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Jeżeli wdowa osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po śmierci męża, w dalszym ciągu ma szansę otrzymać rentę rodzinną. Świadczenie będzie przysługiwać, gdy wymienione przesłanki nie miały miejsca później niż w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej.

Emerytura po mężu może przysługiwać również rozwiedzionej małżonce. W takiej sytuacji musi ona spełniać wyżej wymienione warunki, a dodatkowo w dniu śmierci byłego męża musiała mieć prawo do alimentów z jego strony.

Kiedy wdowa lub wdowiec ma prawo do renty okresowej?

Kobieta, która nie spełnia wymienionych wyżej warunków, nie może liczyć na emeryturę po mężu. Jeżeli jednak nie ma ona źródła dochodu, może ubiegać się o przyznanie okresowej renty rodzinnej. Takie świadczenie jest przyznawane:
  • przez okres jednego roku od chwili śmierci męża,
  • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu, które ma na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od chwili śmierci męża.

Również wdowiec, który pozostaje bez źródła utrzymania, powinien złożyć wniosek o przyznanie renty okresowej.

Ile wynosi renta rodzinna?

Jeżeli renta rodzinna przysługuje tylko żyjącemu małżonkowi, może on liczyć na 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Ponieważ katalog osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej jest szeroki, to:

  • dwie osoby uprawnione mogą liczyć na 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
  • trzy osoby uprawnione mogą liczyć na 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Za świadczenie, które przysługiwałoby zmarłemu, uznaje się emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.