Gdzie złożyć skargę na lekarza? Odpowiadamy.

gdzie złożyć skargę na lekarza

Wszyscy wiemy, jak ważne są prawa pacjenta. Nabierają one szczególnej wagi, gdy działania lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Gdzie złożyć skargę na lekarza?

Każdy pacjent ma prawo do solidnych informacji na temat swego stanu zdrowia i stosownego traktowania przez lekarza. Może decydować o swoim zdrowiu i stopniu poufności. Lekarz czy pielęgniarka środowiskowa są zobowiązani do traktowania pacjenta z szacunkiem! Jeżeli prawa pacjenta są naruszane – może on, a nawet powinien złożyć skargę na lekarza. Może zwrócić się do różnych instytucji i wybrać tryb skargi – ustny lub pisemny. Jak i gdzie złożyć skargę na lekarza?

Gdzie złożyć skargę na lekarza? Do NFZ.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jakości świadczenia i sposobu, w jaki zostało ono udzielone, zwracamy się do miejscowego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy wyszukać  sekcję skarg i wniosków. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta

Kolejną instytucją, gdzie można złożyć skargę na lekarza lub pielęgniarkę, jest Rzecznik Praw Pacjenta. To instytucja, która funkcjonuje przy ministerstwie zdrowia. Sposób składania skargi jest niezwykle prosty. Wystarczy wysłać odpowiednie pismo tradycyjną pocztą. Możemy też skorzystać z poczty elektronicznej i wysłać maila. Należy jednak dokładnie opisać zdarzenie. W której przychodni, szpitalu  doszło do uchybienia i jaki miało ono przebieg/ konsekwencje. Należy podać dane lekarza, na którego składamy skargę, ewentualnie dane pozostałego personelu medycznego, biorącego udział w zdarzeniu. Konieczne jest też podanie swoich danych i adresy do dalszej korespondencji. Skarżący nie uiszcza żadnych opłat. Adres Rzecznika Praw Pacjenta  dostępny jest na stronie internetowej.

Błąd lekarza – złóż skargę do Izby Lekarskiej.

Jeżeli postępowanie naszego lekarza nie jest zgodne z kodeksem etycznym i uchybił on w pewien sposób pacjentowi, należy złożyć pisemne zażalenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zbiorowej. Rzecznik tego typu spraw działa przy każdej okręgowej izbie lekarskiej.

Jeżeli rzecznik zaakceptuje zażalenie, skieruje je do właściwego sądu lekarskiego. Wtedy sąd lekarski może orzec o przewinieniu zawodowym danego lekarza. Może on zostać ukarany karą pieniężną, naganą, czasowym ograniczeniem prawa wykonania zawodu, bezterminowym pozbawieniem prawa wykonywania zawodu itd. Naczelna Rada Lekarska jest zobowiązana do prowadzenia rejestru ukaranych lekarzy i lekarzy dentystów. Każdy pacjent ma prawo wglądu do tej listy.

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o błędach medycznych.

Jeszcze innym sposobem jest zwrócenie się do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych. Jest to instytucja szczególnie przydatna, gdy np. w trakcie leczenia szpitalnego pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. Wówczas należy zgłosić odpowiednio sformułowany wniosek do właściwej miejscowo wojewódzkiej komisji, która działają przy urzędach wojewódzkich.

Jeszcze jedna możliwość – droga sądowa.

Możemy też złożyć sprawę do sądu — pozew składamy do właściwego sądu rejonowego. Przed złożeniem pozwu warto naradzić się z prawnikiem. Plusem tej możliwości skarżenia jest możliwe do uzyskania odszkodowanie, a minusem jej czasochłonność.

Sprawdź także ile kosztuje opieka dla seniora.