Skarga na szpital – jak i gdzie ją zgłosić?

skarga na szpital

Konstytucja i prawo gwarantują nam dostęp do korzystania z pomocy medycznej, w tym placówek medycznych takich jak szpital. Co zrobić w sytuacji, jeśli ta instytucja naruszyła nasze prawa? Jak przygotować skargę na szpital? Gdzie należy ją złożyć?

W jakich sytuacjach możemy złożyć skargę?

Pacjenci niejednokrotnie nie znają swoich podstawowych praw. A te gwarantują im nie tylko ko-rzystanie z pomocy medycznej. Oto szereg praw, które powinny być respektowane w stosunku do każdego, komu jest udzielane świadczenie medyczne. Pacjent ma prawo do: poszanowania godności, rzetelnej i klarownej informacji o swoim stanie zdrowia, dostępu do świadczeń refundowanych przez państwo, poszanowania intymności, wyrażania zgody na wykonanie (lub nie) zabiegów, ochrony danych osobowych, dodatkowej obecności osoby z rodziny lub pomocy duszpasterskiej. Jeżeli jedno z powyższych praw nie jest respektowane, wtedy możemy złożyć skargę.

Do jakich instytucji możemy się odwołać?

  1. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do jakości udzielanych świadczeń, możemy zwrócić się do wojewódzkiego oddziału NFZ. Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, wtedy można się zwrócić o pomoc do sądu administracyjnego.
  2. Jeżeli lekarze złamali tajemnicę lekarską – wtedy składamy skargę do Rzecznika Praw Pacjenta.
  3. Jeżeli lekarz nas źle potraktował lub zachował się nieetycznie – zażalenie należy zgłosić odpowiednio do jego bezpośredniego przełożonego (w tym wypadku ordynatora lub kierownika oddziału) lub do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli lekarz źle wykonał badanie lub zostaliśmy poszkodowani w trakcie leczenia, możemy złożyć pozew do sądu właściwego dla danej placówki medycznej. Można też wypełnić i złożyć wniosek w wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o błędach medycznych (tu należy złożyć wniosek w ciągu roku od momentu popełnienia błędu).
  4. W przypadku, gdy mamy zastrzeżenia co do działalności i funkcjonowania całej placówki medycznej, składamy wniosek do dyrektora placówki.

W jaki sposób należy złożyć skargę?

Najpierw należy przygotować odpowiedni dokument. W tej sytuacji musimy podać nasze dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Później musimy przygotować dokładne dane instytucji, którą chcemy zaskarżyć. Skarga musi zawierać dokładny opis przebiegu zdarzenia. Jeżeli składamy skargę w cudzym imieniu, musimy do niej dołączyć pisemne upoważnienie. Następnie należy złożyć skargę. Można to zrobić osobiście w siedzibie oddziału NFZ lub w jego delegaturze. Można przesłać skargę pocztą tradycyjną, faksem lub mailowo albo użyć platformy ePUAP. Każda skarga powinna zostać rozpatrzona i skarżący powinien otrzymać informację zwrotną. Może się zdarzyć, że będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W niektórych przypadkach potrzebna jest szczegółowa kontrola. Jeżeli pacjent uzna, że jego skarga nie została właściwie potraktowana, może zgłosić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętajmy, że zawsze można uzyskać poradę, dzwoniąc pod bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, pod numer 800 190 590.

Przeczytaj także jak dbać o serce.