Rewaloryzacja rent i emerytur w 2021 roku

Rewaloryzacja rent i emerytur w 2021 roku
2021 and Coins stack. Pension fund, 401K, Passive income. Investment and retirement. Business investment growth concept. Risk management. Budget 2021.

Siła nabywcza pieniądza nieustannie zmienia się wraz ze zmieniającymi się cenami w gospodarce. Waloryzacja rent i emerytur ma na celu zachowanie realnej wartości pieniądza uzyskiwanego przez ludzi w dochodach czy świadczeniach w stosunku do wzrostu cen i usług.

Waloryzacja rent i emerytur odbywa się w związku z tym co roku 1 marca. Na czym polega i jak odbywa się ten proces oraz jak będzie wyglądała rewaloryzacja rent i emerytur w tym roku?

Waloryzacja rent i emerytur jako obowiązek

Standardy zawarte w Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy narzucają obowiązek waloryzacji i w tym celu powstało wiele różnych systemów dostosowawczych, np. indeks cen i kosztów utrzymania. Waloryzacja rent i emerytur to przystosowywanie ich wysokości do zarobków i kosztów utrzymania, które rosną. Jeśli by się tego nie robiło, świadczenia te zaczęłyby tracić realną wartość i zaspokajać podstawowe potrzeby. Zatem od 1 marca każdego roku następuje proces polegający na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Za kwotę świadczenia i podstawę wymiaru podlegającego waloryzacji przyjmuje się wysokość obowiązującą na ostatni dzień lutego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja jest przeprowadzana.

Wspomniany wskaźnik waloryzacji, przez który mnożymy sumę świadczenia i podstawę wymiaru, to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług z poprzedniego roku kalendarzowego powiększony o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W czerwcu roku poprzedzającego waloryzację Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych negocjuje wysokość zwiększenia o co najmniej 20% wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia.

O ile wzrosną renty i emerytury w 2021 roku?

Nowelizacja ustawy o waloryzacji rent i emerytur uchwalona przez Sejm 21 stycznia 2021 r. mówi, że świadczenia te wzrosną o min. 50 zł. Od 1 marca renty i emerytury wzrosną o 3,84%, co oznacza, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250 zł. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 937,60 zł. Obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1200 zł. Warto tu wspomnieć, że w maju 2021 r. emeryci otrzymają dodatkową, trzynastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury. Trwają również prace nad ustawą, która pozwoli na wypłacenie również czternastej emerytury listopadzie 2021 r. Tu na całą emeryturę będą mogły liczyć osoby ze świadczeniem do kwoty 2400 zł. Czy takie wsparcie seniorów w ich codziennych wydatkach wystarczy, by nie musieli rozważać, które leki z recepty wykupić, a które nie są niezbędne?

Waloryzacja emerytur i rent, dodatkowe emerytury oraz inne świadczenia socjalne mają na celu zapewnienie godnego życia seniorów. Z badań przeprowadzonych przez GUS w 2019 roku wynika, że ponad połowa badanych emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną, a jedynie niecałe 10% jako złą. Badania badaniami, ale jak naprawdę wygląda życie na emeryturze, konieczność dorabiania czy możliwość realizowania zainteresowań, to już wie każdy senior z osobna.